Chestionar privind percepția funcționarilor publici, personalului contractual și aleșilor locali ce activează în autoritățile și instituțiile publice din județul Dâmbovița


Asociația Atitudini și Alternative în parteneriat cu Katalyv Business Consulting Group derulează în perioada 15 noiembrie 2016- 15 iunie 2017 un sondaj de opinie privind mecanismele, instrumentele și practicile existente la nivelul administrației și serviciilor publice locale din județul Dâmbovița, în materie de transparență, integritate, dialog, responsabilitate și măsuri anticorupție.
 
Sondajul reprezintă o parte componentă a proiectului “Provocări în administrația publică din Județul Dâmbovița: anticorupție, etică și integritate instituțională și este dedicat funcționarilor publici, personalului contractual și aleșilor locali ce activează în administrația și serviciile publice locale din județul Dâmbovița.
 
       Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce          privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.
       Asociația Atitudini și Alternative este înregistrată ca operator de date personale.
 
Vă mulțumim!
Echipa Atitudini & Alternative

Percepția publică

1 În ce măsură aveți informații despre: (1- deloc; 2- mica măsură; 3– oarecare măsură; 4– mare măsură; 5– foarte mare măsură)
  1 2 3 4 5
sectoarele vulnerabile la corupție din administrația și/ sau serviciile publice locale;
1
2
3
4
5
măsurile sau mecanismele suplimentare de control adoptate (altele decât cele reglementate la nivel national);
1
2
3
4
5
demersurile instituționale vizând evaluarea riscurilor pe planuri sectoriale de acțiune de combatere a corupției;
1
2
3
4
5
derularea unor campanii de educație anticorupție (conștientizare, responsabilizare);
1
2
3
4
5
2 Cât de utile ar fi fiecare dintre acțiunile de mai jos - destinate creșterii capacității instituționale de a gestiona efiecient problemele de etică, integritate, transparență, prevenirea corupției și promovarea dialogului social / civic? (note de la 1 la 10, 1 – minim, 10 – maxim)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Realizarea unor sondaje/ studii/ analize privind diverse problematici legate de corupție;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Perfectarea unor mecanisme de cooperare administrație locală – ONG pentru monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Formarea profesională a personalului din administrația publică locală;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3 În ce măsură ați fi interesați să participați la instruiri/ ateliere de lucru având ca tematică: (note de la 1 la 10, 1 – minim, 10 – maxim):
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
transparența instituțională;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
integritatea personalului și avertizarea în interes public;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
conduită, etică și comportament public;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
managementul riscului în contextul prevenirii incidentelor de integritate și corupție;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
analiza nevoilor comunitare și implicarea în decizie prin metode participative;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
responsabilitate socială (sector public, privat, neguvernamental)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dialog social și civic pentru dezvoltare durabilă;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
politici publice locale specifice temelor de referință (formulare alternative, analiză);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mecanisme și practici privind prevenirea corupției;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
instrumente pentru dezvoltarea unor rețele tematice (locale, naționale, internaționale);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 Conform atribuţiilor, sunteţi implicat(ă) în rezolvarea următoarelor măsuri preventive (cnf. SNA 2012-2017*): 
Codul de etică/ deontologic/ de conduită;
Declararea averilor;
Conflictele de interese;
Transparenţa în procesul decizional;
Protecţia avertizorului de integritate;
Consilierul de etică;
Declararea cadourilor;
Incompatibilităţi;
Accesul la informaţii de interes public;
Interdicţiile după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (Pantouflage)

Date socio-demografice/ profil instituţional:

5 Sex:    
masculin;
feminin;
6 Vârsta (în ani împliniţi) 
7 Funcția sau poziția deținută:
funcționar public;
personal contractual;
ales local;
Alta, și anume (menționați în secțiunea "Comentarii")

8 Mediul institutional: 
urban;
rural;
9 Tip instituție/ serviciu:
Consiliul Județean;
Instituția Prefectului;
Primărie;
Alta, și anume (menționați în secțiunea "Comentarii")

10 Nivel de educaţie/ ultima şcoală absolvită:
Liceu;
Şcoala posticeală;
Facultate (învăţământ de scurtă durată - 3 ani);
Facultate (învăţământ de lungă durată, peste 3 ani);
Studii postuniversitare (ex., master);
Doctorat/ studii postdoctorale;
11 Poziția ierarhică:      
execuţie;
conducere/ management;
Nu e cazul;
12 Vechimea în instituţie/ serviciul public/ organizaţie:
mai puţin de 1 an;
1-3 ani;
3-5 ani;
5-10 ani;
peste 10 ani;
13 Vecimea TOTALĂ în funcția publică:
Nu e cazul (nu sunt funcționar)
Nr ani (menționați în sectiunea "Comentarii")